Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Słownik biznesowy - nowe tematy

Aspekty funkcjonowania marketingu - To: 1) Rozpoznanie popytu polega zazwyczaj na prowadzeniu badań marketingowych, należy tu przede wszystkim przewidzieć i właściwie ocenić rozmiary popytu. 2) Stymulacja popytu odbywa się za pomocą narzędzi Promotion-mix. Są to działania...

Augustyn z Hipony - Był biskupem, chciał przywrócenia godności pracy ludzkiej, co wiązało się ze znacznym ograniczeniem niewolnictwa. Wczesne chrześcijaństwo bardzo propagowało ideę jałmużny, czyli wspierania przez tych, którzy mieli dużo, tych, którzy mieli...

Auto Casco - Cechy charakterystyczne: - ubezpieczenie majątkowe - rzeczowe - konkretny podmiot od konkretnych przyczyn - każdy ZU ma swoje warunki ubezpieczenia - regulowane ogólnymi warunkami ubezpieczenia - pojazd i wyposażenie dodatkowe

Autokrata życzliwy - Odczuwa spoczywający na nim ciężar odpowiedzialności moralnej za swoich ludzi, pragnie stworzyć im jak najlepsze warunki pracy, samodzielnie jednak określa, co jest dobre dla pracowników, którzy powinni brać to, co...

Autokrata surowy - Jest zdecydowanie apodyktyczny, lecz sprawiedliwy w stosowaniu swych zasad. Jest pryncypialny, działa w myśl przyjętych sztywnych reguł. Nie deleguje swych uprawnień, lecz stara się trzymać możliwie jak najwięcej nici władzy...

Autoprezentacja - Próba zakomunikowania poprzez nasze wypowiedzi, zachowania niewerbalne i działania, kim jesteśmy albo za kogo chcielibyśmy być uważani przez innych.

Błędy w pozycjonowaniu marki - To m.in.: • Zbyt słabe pozycjonowanie (klienci mają niejasne wyobrażenie o marce i nie dostrzegają w niej niczego szczególnego) • Nadmierne pozycjonowanie (klienci mają zbyt wąskie wyobrażenie o marce) • Pozycjonowanie mylące (klienci...

Badania ad hoc - To pojedyncze badanie określonego zjawiska lub wielkości w danym momencie. Przykładem takiego badania jest jednorazowa ankieta telefoniczna na temat uczestnictwa w wyborach lub badanie konsumentów w supermarkecie pod kątem wprowadzonego...

Badania ankietowe - Stosuje się najczęściej w celu możliwie szybkiego przebadania bardzo licznych zbiorowości. Polegają one na swoistym typie wywiadu — mianowicie na wywiadzie pisemnym, w którym istotną rolę odgrywa właśnie ankieta Jest...

Badania ilościowe - Główne zalety: - możliwość zebrania dużej ilości informacji o indywidualnych respondentach w tym samym czasie - wszechstronność Sukces zależy od warunków: - populacja musi zostać zdefiniowana poprawnie - próba musi być reprezentatywna dla populacji - respondenci...

strona 9 z 202
<<<  -  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -  >>>RSS - Mapa