Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Słownik biznesowy - nowe tematy

Analiza techniczna - Służy do określenia prawdopodobieństwa zmiany kursów na podstawie ich zmiany z przeszłości, przy uwzględnieniu optymalnie wszystkich czynników, które miały i mają obecnie oraz mogą mieć wpływ na kształtowanie się podaży...

Analiza towarów ABC oraz XYZ - Analiza ABC – zazwyczaj można wyodrębnić trzy podstawowe grupy asortymentu: Grupę A – zapasy o dużym udziale w obrocie i najmniejszej liczbie pozycji asortymentowych (ok. 75-80%), Grupę B – zapasy o średniej...

Analiza TOWS - SWOT - Jest kolejną po analizie SWOT metodą oceniania pozycji organizacji w otoczeniu konkurencyjnym. Jest ona rozwinięciem analizy SWOT, która w sposób bardzo ogólny pomaga menedżerom w ustaleniu słabych i silnych stron organizacji...

Analiza użyteczności całkowitej i krańcowej - Użyteczność to suma zadowolenia, jaką daje konsumentowi posiadanie danego dobra. Użyteczność całkowita jest sumą użyteczności konsumowanej ilości produktu lub usługi. Użyteczność krańcowa jest stosunkiem przyrostu użyteczności całkowitej do przyrostu konsumpcji lub zapasu...

Analiza wrażliwości - Analizę wrażliwości przeprowadza się, podobnie jak analizę progu rentowności na etapie podejmowania decyzji. Jej podstawa jest opracowanie optymistycznego i pesymistycznego wariantu zmian warunków działania przedsiębiorstwa. Zmiany te wpływają w określony sposób...

Analiza wrażliwości NPV - Polega na pomiarze zmian wartości tegoż wskaźnika w zależności od zmian przepływów pieniężnych netto. Przepływy pieniężne neto zależą bowiem od przyszłego poziomu aktywności gospodarczej otoczenia, a przede wszystkim...

Analiza wrażliwości projektów inwestycyjnych - Metoda analizy wrażliwości polega na zmianach różnych rodzajów nakładów i efektów będących elementami rachunku oraz na wyznaczaniu dla przedsiębiorstwa wartości wytycznych związanych z realizacją danej inwestycji. Narzędziem analizy jest...

Analiza wskaźnikowa - Analiza wskaźnikowa kondycji finansowej przedsiębiorstwa to rozwinięcie wstępnej analizy podstawowych dokumentów finansowych, oparta na badaniach wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami bilansu oraz rachunku zysków i strat. Wskaźnikowa analiza sytuacji...

Anglosaski model systemu bankowego - Opiera się na rynkach finansowych, przedsiębiorstwa same szukają finansów i funduszy. Banki komercyjne prowadzą rozliczenia i pozyskują krótkoterminowe fundusze. Podstawowy dopływ kapitału odbywa się przez emisję papierów wartościowych i giełdę....

Ankieta - To taki typ kwestionariusza w którym pytania są opracowane w taki sposób że ich treść nie wymaga dodatkowych komentarzy ze strony badacza, sama forma pytania wystarczy do otrzymania właściwej odpowiedzi...

strona 7 z 202
<<<  -  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  -  >>>RSS - Mapa