Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Słownik biznesowy - nowe tematy

Akwizycja - Uważana jest za najbardziej skuteczną formę oddziaływania na nabywców, ale zarazem kosztowną. Stąd jej najszersze zastosowanie znajdujemy w obrocie towarami o wysokiej wartości jednostkowej, a w szczególności obrocie sprzętem inwestycyjnym...

Alians strategiczny - Forma okresowego porozumienia firm w celu zrealizowania określonego zadania (projektu). Firmy tworzące alians strategiczny nie są powiązane kapitałowo, po zrealizowaniu celu, alians zostaje rozwiązany. Przeciętny czas trwania aliansu 4-5 lat....

Alianse strategiczne - w marketingu międzynarodowym - To długookresowa współpraca między dwoma lub kilkoma firmami międzynarodowymi. Rośnie ona w zaskakującym tempie. Główne zalety: - Podobnie jak przy joint venture, - Umiejętności i zasoby firmy stają do dyspozycji wszystkich partnerów, Główne wady: -...

Alokacja zasobów - To rozdział, rozdysponowanie środków pomiędzy różne konkurujące cele. Ponieważ zasoby są ograniczone, natomiast możliwości ich zastosowania są liczne i różnorodne, dlatego gospodarowanie polega na alokacji - rozdzielaniu rzadkich zasobów między...

Amortyzacja - Jest to zmniejszanie się w czasie wartości majątku trwałego przedsiębiorstwa w wyniku jego zużywania się w procesie produkcyjnym (utrata wartości środków trwałych spowodowana ich używaniem i innymi przyczynami). Z punktu widzenia...

Amortyzacja jako koszt - Odpis amortyzacyjny to koszty z tytułu zużycia rzeczowych składników majątku trwałego. Amortyzacja to część zysku, którą pokrywa odpis amortyzacyjny. Zasady: 1. Jeżeli EBITD = odpisowi amortyzacyjnemu, to amortyzacja = odpisowi amortyzacyjnemu. 2. Jeżeli...

Analiza - Metoda postępowania naukowego polegająca na podziale badanego zjawiska na części i rozpatrywaniu każdej z nich z osobna. Poznawana jest w ten sposób struktura i zależności badanego zjawiska, szczególnie powiązania przyczynowo-skutkowe...

Analiza ABC - czyli analiza Pareto jest systematycznym i strukturalnym podejściem do rozróżnienia pomiędzy „ważnym", ale nielicznym, a „nieważnym", ale licznym. Zasada Pareto jest to prawidłowość określana mianem "zasada 20-80", zgodnie z którą w...

Analiza ABC - algorytm - Algorytm podziału pozycji asortymentowych wg metody ABC: - Obliczyć roczną wartość rozchodu (zużycia, sprzedaży) każdej pozycji zapasów - Posortować wartości rozchodów od największej do najmniejszej. - Zsumować wartości rozchodów wszystkich pozycji - Obliczyć udział...

Analiza cenowej struktury rynku - Obejmuje: - ustalenie cen min. i max danego produktu; - ustalenie rozmiarów sprzedaży dla różnych cen; - ustalenie poziomów cen oddzielających rynek dolny, średni i górny; - oszacowanie wielkości i pojemności poszczególnych segmentów.

strona 5 z 202
<<<  - 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa