Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Słownik biznesowy - nowe tematy

Agregat pieniężny M1 - Obejmuje 3 elementy: 1. gotówkę występującą w gospodarce 2. depozyty na podstawie których można wystawić czeki 3. czeki podróżne Są to bardziej płynne formy, łatwo je zamienić na inne.

Agregat pieniężny M2 - Obejmuje poza 3 elementami z M1 dodatkowo: - depozyty oszczędnościowe ( ze względu na termin) - małe rachunki terminowe - jednodniowe umowy odkupu polegające na tym, że Bank Centralny sprzedaje papiery wartościowe i...

Agregat pieniężny M3 - Obejmuje elementy wchodzące w skład agreagów M1 i M2 oraz: - duże depozyty terminowe - terminowe umowy odkupu dłuższe niż 1 dzień - długoterminowe depozyty w walutach obcych

Agregatowa podaż - (lub podaż zagregowana) To łączna ilość towarów, jaką producenci decydują się wytworzyć w danych warunkach i dostarczyć na rynek. Termin 'w danych warunkach' należy rozumieć jako dane czynniki determinujące agragatowy...

Agregatowy popyt - (lub popyt zagregowany) To łączna ilość towarów, jaką nabywcy decydują się zakupić w danych warunkach. Agregatowy popyt jest malejącą funkcją ogólnego poziomu cen i rosnącą funkcją dochodów ludności. Agregatowy popyt zależy przede...

Agregaty pieniądza - W gosp. rynkowej wyróżnia się agregaty pieniężne do celów analitycznych w sektorze bankowym i do celów formułowania zadań polityki pieniężnej. M0 - pieniądz BC oraz depozyty banków komercyjnych w BC; pieniądz...

AIDA - Skrót angielskich słów; attention (uwaga), interest (zainteresowanie), desire (pożądanie), i action (działanie). Skrót ten oznacza podstawowy sposób działania reklamy.

AIDA - Attention Interest Desire Action - Model AIDA, (jest to skrót pierwszych liter angielskich słów Attention-Interest-Desire-Action) w języku polskim oznacza: - zwrócić uwagę (na produkt, firmę, markę) - zainteresować (produktem, firmą, marką) - wywołać pragnienie (chęć zakupu) - pobudzić działanie...

Akcje - To papiery wartościowe emitowane przez spółki w celu zdobycia kapitału. Kupując akcje stajemy się współwłaścicielami majątku spółki-emitenta. Zyskujemy tym samym, m.in., prawo do dywidendy, czyli udziału w zyskach wypracowanych przez...

Aktywne ryzyko kredytowe - Stanowi zagrożenie niespłacenia przez kredytobiorcę płatności kredytowych (rat kapitałowych i odsetek) w ustalonej w umowie kredytowej wysokości i terminie. Ryzyko to jest w znacznej mierze kształtowane przez bank, jakkolwiek...

strona 4 z 202
<<<  - 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa