Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Słownik biznesowy - nowe tematy

4P - To: Product - produkt Price - cena Placing - dystrybucja Promotion - promocja Koncepcja 4P sformułowana jest z punktu widzenia producenta.

4P - Narzędzia marketingowe - Najbardziej znana klasyfikacja narzędzi marketingowych to 4P, czyli: product, price, place, promotion. W różnych opracowaniach jest ona rozszerzana o dodatkowe elementy.

5 sił Portera - M. Porter wyróżnia pięć sił konkurencji: 1. wejście na dany rynek 2. groźba pojawienia się substytucyjnego produktu 3. wzrost siły przetargowej klientów 4. wzrost siły przetargowej dostawców 5. rywalizacja obecnych konkurentów

Abandon - Jest instrumentem przyspieszającym likwidację szkody; na pisemny wniosek ubezpieczonego ubezpieczyciel wypłaca pełną kwotę ubezpieczenia i przejmuje prawa do przedmiotu ubezpieczenia, w szczególności, gdy statek zaginął bez wieści, uległ wypadkowi i...

Abraham Maslow - Na podstawie badań autor słynnej hierarchii potrzeb A. Maslow dowodzi, że ludzie posiadają o wiele większy potencjał niż im się przypisuje, niż im się samym wydaje. Wynika z tego, iż...

Adam Smith i ekonomia klasyczna - Adam Smith (1723-1790) - dzieło: „Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów”. Ojciec teorii rynku, klasycznej ekonomii. Jest zwolennikiem spontanizmu w rozwoju gospodarczym, działania prawa wartości, liberalizmu gospodarczego. Równocześnie jest...

Adresaci planu marketingowego - To: 1. Menedżerowie i pozostali pracownicy - celem jest wskazanie kierunków rozwoju działalności marketingowej lub przekonanie kierownictwa do realizacji konkretnego przedsięwzięcia. 2. Banki i potencjalni inwestorzy - celem jest pozyskanie kapitału do...

Agenci - Strona podażowa, stała umowa agencyjna, reprezentuje interesy strony podażowej, czyli ubezpieczycieli. Reprezentanci ubezpieczycieli działają w imieniu i na rachunek ubezpieczyciela (likwidują szkodę), oferują ochronę ubezpieczeń.

Agent obsługujący fundusz inwestycyjne - Działalność agenta obsługującego nie jest uregulowana żadną ustawą. Zakres czynności wykonywanych przez ten podmiot wynika zatem bezpośrednio z zapotrzebowania jakie zgłasza rynek. Głównym zadaniem agenta obsługującego jest prowadzenie rejestrów uczestników funduszu...

Agregat pieniężny M0 - Obejmuje: - pieniądz gotówkowy w obiegu - karty bankowe (pieniądz w kasach bankowych) - salda na rachunkach bieżących w bankach - rezerwy obowiązkowe

strona 3 z 202
<<<  - 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  -  >>>RSS - Mapa