Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Słownik biznesowy - nowe tematy

Biznes plan - Jest zestawieniem dokumentów - analiz i programów, w których na podstawie oceny aktualnej sytuacji finansowej oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania przy wszystkich istniejących...

Biznes plan i jego typowa struktra - Biznes plan to: • dokument określający postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie czasu • przewodnik dla jego działań strategicznych i operatywnych • pozwala zidentyfikować słabe i silne strony działalności gospodarczej. Typowa struktura biznes-planu: 1. krótka...

Biznesplan - Jest zestawem dokumentów (programów i analiz), w których, na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych, zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących...

Bony kasowe - Są papierami wartościowymi emitowanymi przez banki. Są one denominowane w okrągłych kwotach z terminem wykupienia przez emitujący je bank zazwyczaj w czasie 3 – 12 miesięcy. Bony mają więc charakter...

Broker ubezpieczeniowy - Pod pojęciem brokera należy rozumieć pośrednika, który zawiera lub pośredniczy w zawarciu umowy ubezpieczenia na zlecenie klienta. Działa więc na rachunek, w interesie i w imieniu ubezpieczającego. Podstawowym zadaniem brokera jest...

Brokerzy - Strona popytowa, podejmują swoje działania w konkretnej sytuacji, doraźna działalność, tylko na zlecenie; działają dla zleceniodawców, podmiotów poszukujących ochrony ubezpieczeniowe, zlecają to firmy lub podmioty brokerowi, który szuka ubezpieczyciela i...

BTL - below the line - Część budżetu marketingowego przeznaczona na promocje skierowane do konsumentów Do mediów btl można zaliczyć: materiały promocyjne, internet, direct mail, gadżety, telemarketing.

Budżet - To dwustronne zestawienie środków pieniężnych. Po stronie dochodów znajdują się kwoty środków pieniężnych stanowiące przychody z tytułu sprzedaży określonych produktów, a po stronie wydatków kwoty pieniężne odpowiadające przewidywanym...

Budżet gminy - Jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego, przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych itp. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej. Konstrukcja treści...

Budżet jednostki samorządu terytorialnego - Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest uchwalany w formie uchwały budżetowej, na jego podstawie jednostki samorządu terytorialnego prowadzą gospodarkę finansową. Budżet ten uchwalany jest na rok budżetowy. Ustawa z dnia 26 listopada...

strona 14 z 202
<<<  -  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  -  >>>RSS - Mapa