Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Słownik biznesowy - nowe tematy

Baza monetarna - Są to depozyty na rachunkach w banku centralnym powiększone o sumę obiegających znaków pieniężnych (wielkość emisji); stanowią łącznie pieniądz banku centralnego. Pod bezpośrednią kontrolą banku centralnego znajduje się tzw. baza monetarna...

Bazowe stopy procentowe - Określają cenę pieniądza banku centralnego. Ich wysokość jest ustalana arbitralnie przez NBP w zależności od przyjętej przez bank centralny polityki pieniężnej. Głównym czynnikiem, kształtującym je to inflacja. Rzadko kształtuje się...

Behawioralne podejście do zarządzania - Rozwijane było przez wielu autorów i przedstawicieli różnych kierunków teoretycznych. Jednym z tych kierunków była psychologia przemysłowa, stosująca pojęcia psychologii do środowiska przemysłowego. Za ojca jej uchodzi Hugo Műnsterberg –...

Behawioryzm - Dotyczy zachowań ludzkich [P. Lazarsfeld, A. Freud] Założenia: - przedmiotem socjologii są zachowania ludzkie, - zachowania można zrozumieć jeśli znamy ich strukturę i obserwujemy je zarówno w warunkach naturalnych i eksperymentalnych, - zachowania człowieka...

Benchmarking - Jest to metoda polegająca na wyborze wzorcowego konkurenta, porównywania z nim własnej organizacji i dostosowania jego podejścia do warunków działania firmy. Za firmę wzorcową uznaje się tę, która osiąga dużo...

Bezpośredni kanał dystrybucyji - Cechy: - Pomiędzy wytwórcą a finalnym klientem nie ma żadnego pośredniego ogniwa (pośrednika) - Producent, wytwórca, posiada więc pełną kontrolę nad procesami dystrybucji - Producent realizuje pełną marżę handlową, czyli nie dzieli się...

Bezpośrednia i pośrednia działalność na rynkach zagranicznych - W zależności od: - rozmiarów działalności gospodarczej przeznaczonej na eksport lub rozmiaru potrzeb korzystania z importowanych dostaw; - właściwości danej dziedziny obrotu towarowego; - warunków istniejących na rynkach; - określonej polityki handlowej, z którą...

Bezrobocie - podstawowe definicje - To: ZASÓB SIŁY ROBOCZEJ – w danym momencie np. tygodniu, miesiącu tworzą osoby aktywne zawodowo, a więc pracujące i bezrobotne. OSOBY PRACUJĄCE – to te, które w danym momencie wykonują pracę wynoszącą...

Bezrobocie chroniczne - Obejmuje grupę ludzi nie mających szans na znalezienie pracy np. osoby słabo wykształcone nie posiadające wymaganych kwalifikacji.

Bezrobocie frykcyjne - Jest rezultatem ruchu zatrudnionych na rynku pracy; ludzie zmieniają pracę, zawód, przenoszą się do innej miejscowości i pozostają na krótko na rynku pracy. Bezrobocie frykcyjne występuje w każdej gospodarce, także...

strona 12 z 202
<<<  -  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  -  >>>RSS - Mapa