Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version

Słownik biznesowy - nowe tematy

Bank Depozytariusz funduszu inwestycyjnego - Głównym zadaniem depozytariusza jest przechowywanie powierzonych mu przez fundusz środków. Ponadto Bank Depozytariusz sprawuje kontrolę nad decyzjami inwestycyjnymi towarzystwa. Kontrola ta przeprowadzana jest na bieżąco pod względem zgodności przekazywanych przez...

Bank hipoteczny - Banki hipoteczne są instytucjami wyspecjalizowanymi w udzielaniu kredytów hipotecznych oraz refinansowaniu tej działalności na rynku kapitałowym za pomocą specjalnych papierów wartościowych, które mają swoje pokrycie w hipotekach zabezpieczających udzielnie kredyty...

Bank jako przedsiębiorstwo - Bank jest instytucją finansową działającą na zasadach komercyjnych, której przedmiotem są operacje depozytowo - kredytowe. Źródłem pokrywania kosztów i osiągania zysku są przychody ze sprzedaży produktów bankowych. Dla banków konkurentami są...

Bankowe operacje pośredniczące - Banki wykonują je na zlecenie, na rachunek i ryzyko klientów. Należą do nich przede wszystkim rozliczenia pieniężne wynikające ze zleceń płatniczych klientów, prowadzenie rachunków bankowych. Usługi bankowe. - obsługa rachunków bankowych; -...

Bankowość elektroczniczna - Od strony czysto praktycznej pod pojęciem bankowości elektronicznej rozumie się funkcjonowanie takich systemów jak: - rozwiązania informatyczne do obsługi transakcji klientów (office banking i telebanking), - sieci transmisji informacji finansowej (np. SWIFT,...

Bariera nadmiernej ufności - Zbyt duże zaufanie do trafności własnych sądów; zazwyczaj nie są one tak trafne, za jaki się je przyjmuje.

Bariery działań planistycznych - To m.in.: - niezdolność do pogłębionej działalności planistycznej, wynikającej z wyczerpania koncepcji lub/i braku treningu; - nieodpowiedni proces tworzenia planu, polegający np. na limitowaniu czasu dla wdrażania idei planistycznych; - niewłaściwa informacja, a...

Bariery planowania - To np.: - ustalenie niewłaściwych celów - nieodpowiedni system wynagradzania - gwałtownie zmieniające się otoczenie - niechęć do ustalania celów - opór przed przewidywalnymi zmianami - ograniczenia swobody działania

Bariery skutecznej komunikacji - To: 1) Cechy nadawcy: - sprzeczne lub nie spójne sygnały - niewiarygodność w przedmiocie wiadomości - niechęć do komunikowania się 2) Cechy odbiorcy: - brak nawyku słuchania - uprzedzenia w przedmiocie wiadomości 3) Dynamika interpersonalna między nadawcą i...

Bariery wejści do sektora - Istnieje sześć głównych źródeł barier wejścia: • ekonomia skali, • zróżnicowanie wyrobów, • potrzeby kapitałowe, • dostęp do kanałów dystrybucji, • gorsza sytuacja kosztowa niezależnie od skali • polityka...

strona 11 z 202
<<<  -  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  -  >>>RSS - Mapa