Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Aktywne ryzyko kredytowe


Aktywne ryzyko kredytowe - Stanowi zagrożenie niespłacenia przez kredytobiorcę płatności kredytowych (rat kapitałowych i odsetek) w ustalonej w umowie kredytowej wysokości i terminie. Ryzyko to jest w znacznej mierze kształtowane przez  bank, jakkolwiek duża część owego ryzyka ma charakter egzogeniczny (zewnętrzny) i nie daje się w pełni kontrolować. Ten rodzaj ryzyka dotyczy także operacji pozabilansowych typu poręczeń gwarancji i akredytyw, które – jakkolwiek nie ujęte w aktywach – są elementem operacji bankowych, w których bank stanowi stronę czynną.

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat Aktywne ryzyko kredytowe:
Inne tematy w słowniku:

Anglosaski model systemu bankowego: (definicja nr 65)

Opiera się na rynkach finansowych, przedsiębiorstwa same szukają finansów i funduszy. Banki komercyjne prowadzą rozliczenia i pozyskują krótkoterminowe fundusze. Podstawowy... (...)

Sekurytyzacja: (definicja nr 64)

Jest pozabilansową metodą pozyskania kapitału na cele inwestycyjne i środki obrotowe. Polega na przekształceniu wyodrębnionych aktywów w papiery wartościowe, które... (...)

Operacje Repo: (definicja nr 63)

Operacje warunkowego zakupu polegające na warunkowym zakupie przez bank centralny papierów wartościowych od banków komercyjnych. Repo jest operacją zbliżoną do... (...)

Zobacz też:
Pasywne ryzyko kredytowe
Analiza strategiczna
Makrootoczenie
Mikrootoczenie
Misja przedsiębiorstwaRSS - Mapa