Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


14 zasad zarządzania wg Fayola


14 zasad zarządzania wg Fayola - 14 ZASAD ZARZĄDZANIA wg K. Fayola:

1. PODZIAŁ PRACY:
- im bardziej ludzie specjalizują się, tym sprawniej mogą wykorzystać swoją pracę

2. AUTORYTET:
- kierownicy muszą wydawać polecenia, aby prace były wykonywane
- autorytet formalny daje im prawo rozkazywania, ale nie zawsze wymusza posłuszeństwo, jeśli nie towarzyszy mu autorytet osobisty

3. DYSCYPLINA:
- członkowie organizacji powinni przestrzegać przepisów i uzgodnień rządzących organizacją
- dyscyplina wynika z dobrego przewodzenia, ze sprawiedliwych układów oraz rozsądnie stosowanych kar za wykroczenia

4. JEDNOŚĆ ROZKAZODAWSTWA:
- każdy pracownik powinien otrzymać polecenia dotyczące danej operacji od tylko jednej osoby (inaczej sprzeczność poleceń i zakłócenia autorytetu)

5. JEDNOŚĆ KIEROWNICTWA:
- operacje w organizacji prowadzące do jednego celu powinny być przedmiotem
kierowania przez jednego kierownika posługującego się jednym planem

6. PODPORZĄDKOWANIE Interesu Osobistego Interesowi Ogółu:
- w żadnym przedsięwzięciu interesy pracowników nie powinny przeważać nad interesami organizacji jako całości

7. WYNAGRODZENIE:
- powinno być sprawiedliwe zarówno dla pracowników jak i pracodawców

8. CENTRALIZACJA:
- ograniczenie roli podwładnych w podejmowaniu decyzji oznacza centralizację, zwiększenie zaś ich roli oznacza decentralizację
- zapewnienie podwładnym dostatecznych uprawnień, przy zachowaniu ostatecznej odpowiedzi kierownictwu.

9. HIERARCHIA:
- linie władzy w organizacji przebiegają od naczelnego kierownictwa do najniższego szczebla w przedsiębiorstwie

10. ŁAD:
- każdy człowiek i każda rzecz powinien być na właściwym miejscu, we właściwym czasie(logistyka)
- ludzie powinni być na stanowiskach dla nich najodpowiedniejszych

11. ODPOWIEDNIE TRAKTOWANIE PERSONELU:
- kierownicy powinni odnosić się do personelu w sposób przychylny i sprawiedliwy

12. STABILNOŚĆ PERSONELU:
- duża fluktuacja pracowników źle wpływa na sprawność funkcjonowania organizacji

13. INICJATYWA:
- podwładni powinni mieć swobodę w tworzeniu i realizacji swoich planów nawet, jeśli mogą wynikać pewne pomyłki

14. ESPRIT DE CORPS:
- sprzyjanie poczuciu przynależności do zespołu, zapewnia organizację ducha jedności (najlepiej porozumiewać się ustnie).

Przeczytaj gotowe referaty i opracowania na temat 14 zasad zarządzania wg Fayola:
Inne tematy w słowniku:

Strategia imitacji: (definicja nr 1656)

Firma wprowadza na rynek nowy produkt w opakowaniu, które bardzo przypomina oryginał. Gdy spada popyt na towar, firma decyduje się... (...)

Informacje na opakowaniu: (definicja nr 1655)

Podstawowe cele realizowane przy pomocy informacji na opakowaniu:

• identyfikacja produktu i producenta
• informacja o jakości produktu (np.... (...)

Opakowania i ich funkcje: (definicja nr 1654)

Opakowanie jest to wyrób posiadający odpowiednią konstrukcję, ma za zadanie ochronę produktu opakowanego przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych (lub szkodliwym... (...)

Zobacz też:
Kontrolowanie
Konflikt w firmie
Czynniki anty motywacyjne wg Herzberga
Czynniki pro motywacyjne wg Herzberga
Model tradycyjny - zasobów techniki TayloraRSS - Mapa