Analiza finansowa
Analiza marketingowa
Analiza rynku
Analiza strategiczna
Badania marketingowe
Bankowość
Biznes plan
Ekonometria
Ekonomia
Ekonomia matematyczna
Finanse międzynarodowe
Finanse przedsiębiorstwa
Finanse publiczne
Fundusze inwestycyjne
Geografia ekonomiczna
Handel zagraniczny
Historia gospodarcza
Historia myśli ekonomicznej
Integracja Europejska
Inwestycje
Kredyty
Logistyka
Makroekonomia
Marketing
Marketing międzynarodowy
Matematyka finansowa
Mikroekonomia
Plan marketingowy
Prawo cywilne
Prognozowanie i symulacje
Przedsiębiorczość
Psychologia
Public relations
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość zarządcza
Reklama
Rynek kapitałowy
Socjologia
Statystyka
Ubezpieczenia
Zarządzanie
Zarządzanie jakością
Zarządzanie produkcją
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi


English Version


Bank Depozytariusz funduszu inwestycyjnego


Bank Depozytariusz funduszu inwestycyjnego - Głównym zadaniem depozytariusza jest przechowywanie powierzonych mu przez fundusz środków. Ponadto Bank Depozytariusz sprawuje kontrolę nad decyzjami inwestycyjnymi towarzystwa. Kontrola ta przeprowadzana jest na bieżąco pod względem zgodności przekazywanych przez towarzystwo zleceń z prawem i regulaminem (statutu funduszu).

Rola kontrolna depozytariusza uwidacznia się również, gdy weryfikuje on sprawozdania roczne i półroczne funduszu przekazywane przez audytora, jak też w sytuacji gdy reprezentuje on inwestora w sporze z towarzystwem funduszy. Istnieje także szereg innych wymogów prawnych wobec Banku Depozytariusza, które szczegółowo opisuje ustawa.

Przeczytaj też:

  • Analiza SWOT i inne Pomoce dla studentów (referaty, wykłady, ściągi)


Inne tematy w słowniku:

Sposoby pomiaru ryzyka działalności gospodarczej: (definicja nr 1546)

Najprostszym sposobem pomiaru ryzyka związanego z działalnością gospodarczą jest wyznaczenie wskaźników ekonomiczno – finansowych oraz obliczenie klasycznych statystycznych miar ryzyka:
Ryzyko działalności gospodarczej: (definicja nr 1545)

Jest najważniejszym elementem ryzyka inwestycyjnego. Dla praktyków rynku kapitałowego stanowi jeden z poważniejszych obszarów analizy i oceny kondycji gospodarki.
Zarządzanie ryzykiem: (definicja nr 1544)

Zasadniczym celem zarządzania ryzykiem jest z jednej strony poprawa wyników finansowych firmy, a z drugiej zapewnienie takich warunków, aby instytucja... (...)

Zobacz też:
Agent obsługujący fundusz inwestycyjne
Nabywanie i umarzanie jednostek funduszy inwestycyjnych
Podział funduszy inwestycyjnych
Fundusz akcyjny
Inwestycyjne fundusze indeksoweRSS - Mapa